ინტერიერი

სივრცეები ტექსტურების და სინათლის ბუნებრივი კავშირით, რომლებიც მომავალ მოგონებებს განსაზღვრავს